The World Bank Vietnam

Project Scope: Brand Identity
Project Date: 08.2015
Creative Director: Tung Juno
Art Director: Minh Tran
Designer: Minh Tran

About Project

World Bank Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ trực thuộc World Bank quốc tế cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho thông qua các chương trình vay vốn. Mục tiêu hoạt động chính của World Bank Việt Nam là xỏa bỏ đói nghèo và hướng tới công bằng xã hội. Trong quá trình phát triển của mình, World Bank Việt Nam cần tới một hệ thống nhận diện để có thể phân biệt với các ấn phẩm khác trong hệ thống World Bank và đồng nhất với các ấn phẩm hiện có.
-
The World Bank Vietnam is a non-governmental organization under the World Bank International provides loans to boost the economy through the programs. Operational objectives of the World Bank Vietnam is to end poverty and towards social justice. During its development, the World Bank Vietnam needed an identity system that can distinguish with other publications in the World Bank system and consistent with existing publications.

Challenges

Thách thức đặt ra trong dự án này là phải tạo ra một hệ thống nhận diện đơn giản, dễ áp dụng nhưng không quá lấn át với nhận diện thương hiệu của World Bank hiện tại. Trong quá trình nghiên cứu, nhiều phương án đã bị loại bỏ do không đáp ứng được yêu cầu này. Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy hướng phát triển một họa tiết nhận diện sẽ hợp lí hơn phát triển một biểu tượng độc lập.
-
The challenges in this project was to create a simple identification system, easy to apply but not too overwhelmed with the brand identity of the current World Bank. During the study, several concepts have been eliminated for failing to meet this requirement. Finally, we found developing an identity mark was more suitable than a stand-alone icon.
WB logo-18WB logo-18

Solution

Ý tưởng họa tiết nhận diện bắt nguồn từ hình ảnh ngôi sao đang bay lên tượng trưng cho Việt Nam đang phát triển. Màu sắc sử dụng trong họa tiết là hai màu vàng, đỏ lấy từ quốc kì của Việt Nam.
-
The idea comes from a rising star that symbolized Vietnam is growing. Colors used in identity mark are yellow and red taken from the Vietnam flag.
Idea-20Idea-20

Colors

Màu sắc nhận diện bám sát theo nhận diện hiện tại của World Bank, đồng thời bổ sung thêm dải màu chuyển vàng-đỏ từ họa tiết nhận diện và dải màu chuyển xanh đậm-xanh sáng.
-
Colors closely follow the current identification of the World Bank, while adding yellow-red gradient spectrum from identity mark and dark blue-light blue gradient spectrum.
Option 01Option 01

Typography

Các kiểu chữ được lựa chọn trong hệ thống nhân diện mang tính chất thân thiện và dễ áp dụng.
-
Typefaces that using in identity system bring the sense of friendliness and easy to use.
Option 01Option 01

Application Materials

Hệ thống nhận diện mới được chú trọng áp dụng trong các văn bản mang tới sự thống nhất trong sử dụng và dễ dàng phân loại bằng hệ thống màu sắc.
-
The new identity system is focused on applying in report documents to bring unity in use and easily categorized by color system.
Report-24Report-24

Report documents before applying new identity system...

color code-23color code-23

... and after.

ShowShow
Guideline-sampleGuideline-sample

Brand Guidelines samples

Standee mockupStandee mockup
Mug2Mug2
hathat